Together in one volume, this book contains Roddy Doyle's trilogy about the Rabbitte family of Barrytown, north Dublin.

 

Conditie; De bladzijden zijn wat verkleurd, verder is het boek goed.

Imagine, you're om your way to your grandmother's house for christmas Eve. But the car breaks down in the dark. And you have to walk trough the storm. You give your grandmother a call to say you will be a little late. And she answers; 'That's strange, you arrived here an hour ago, you're sittimng at the dinner table right now....

 

The book is good. 

Samenvatting

 

Very early morning we met on the neach. we were walking hand in hand chatting. It was such a strange feeling being happy. And then, we saw the body. It was lying at the foot of the cliff. We ran towards it. It was a man. 'Most shocking,'a voice behind us said..

Elke morgen maken twee kinderen een wandeling langs het strand; op een dag zien ze een lichaam. Met woordverklaringen. Vanaf ca. 11 jaar.

Riding in a motorcycle rally acros the Brazilian jungle is hard and exciting. But for Brian and David some things are worse than mud and motercycle troubles. When they agree to help Indian friends, they have to race to save lives.....

 

The book is good.

Summary

Colin Mudford's brother has cancer and the doctors in Australia don't seem able to cure him. Colin sent to his aunt in England and dedides it's up to him to find the best doctor in the world for his brother. And how better to do this than by asking the Queen of England herself to help.

The book is good, has not be read, the pages are a little bit discolered

 

Overzicht

 

De broer van Colin Mudford heeft kanker en de artsen in Australië lijken hem niet te kunnen genezen. Colin stuurde naar zijn tante in Engeland en besluit dat het aan hem is om de beste dokter ter wereld voor zijn broer te vinden. En hoe dit beter te doen dan door de koningin van Engeland zelf om hulp te vragen.

 

Het boek is goed, is niet gelezen, de pagina's zijn een beetje verkleurd

 

 

Samenvatting

Allie Fox moves his family from their Massachusetts home to a remote overgrown clearing on the Mosquito Coast, where he plans to establish a new civilization.
The family's mission in the Honduran jungle gradually takens on nightmarish proportions, especially when Fox decides to build a machine out of old pipes to turn 'fire into ice' as a gift to the natives.

 

 

samenvatting Allie Fox verhuist zijn gezin van hun huis in Massachusetts naar een afgelegen, overwoekerde open plek aan de Mosquito Coast, waar hij van plan is een nieuwe beschaving te stichten. De missie van de familie in de Hondurese jungle neemt geleidelijk nachtmerrieachtige proporties aan, vooral wanneer Fox besluit een machine te bouwen van oude pijpen om 'vuur in ijs' te veranderen als een geschenk aan de inboorlingen.

 

De pagina's zijn licht verkleurd, het boek is niet gelezen.

 

 

The pages are slightly discolored, the book has not been read.

 

 

Mr.Lee is the chief editor of the Daily News. He wants Eddy to write an interesting story about Cathy Chen, a famous movie star. But Cathy doesn't like reporters and Eddy would rather write serious news...

 

The pages are slightly discolored, the book has not been read.

 

 

Mr.Lee is de hoofdredacteur van de Daily News. Hij wil dat Eddy een interessant verhaal schrijft over Cathy Chen, een beroemde filmster. Maar Cathy houdt niet van verslaggevers en Eddy schrijft liever serieus nieuws...

 

De pagina's zijn licht verkleurd, het boek is niet gelezen.

Coventry Dakin is a devoted, beautiful, but intensley bored wife and mother with a very dull husband and two teenage childeren. She kills her neighbor Gerald Fox, who is about to stranglke his wife, with an Action Man Doll. And now she is on the run. 

 

The pages are slightly discolored, the book has not been read.

 

Coventry Dakin is een toegewijde, mooie, maar intens verveelde vrouw en moeder met een erg saaie echtgenoot en twee tienerkinderen. Ze vermoordt haar buurman Gerald Fox, die op het punt staat zijn vrouw te wurgen, met een Action Man Doll. En nu is ze op de vlucht.

 

De bladzijden zijn licht verkleurd, het boek is niet gelezen.

John Landon: Claws

€ 1,50

John Landon: Claws

€ 1,50

The creature was about nine feet tall. Its head touched the ceiling of the room. Larry looked at its large, black eyes and long beak. It had a long beak like a bird, but it dit not have wings. Long, hairy arms rested at its sides. It had huge red claws on its hands and feet.

'Those claws have killed four of my friend', said a voice.

 

The pages are discolored, the book has not been read.

 

 

 

Het wezen was ongeveer negen voet lang. Zijn hoofd raakte het plafond van de kamer. Larry keek naar zijn grote, zwarte ogen en lange snavel. Het had een lange snavel als een vogel, maar het had geen vleugels. Lange, harige armen lagen langs de zijkanten. Hij had enorme rode klauwen aan zijn handen en voeten. 'Die klauwen hebben vier van mijn vrienden gedood', zei een stem.

 

De bladzijden zijn verkleurd, het boek is niet gelezen.

 

 

Summary

'Someone's found a young womans's body in Holyrood Park. Wer're wanted over there immediately.''Today was my day off,'said Logan. 'Not any longer,'replied Grant.

Who killed the woman?

 

The book is good, has not been read, the pages are a bit discolerd. 

 

Samenvatting

'Iemand heeft het lichaam van een jonge vrouw gevonden in Holyrood Park. We worden daar meteen gezocht.'' Vandaag was mijn vrije dag,' zei Logan. 'Niet langer,' antwoordde Grant. Wie heeft de vrouw vermoord?

 

Het boek is goed, is niet gelezen, de bladzijden zijn iets verkleurd.

 

Going to die, Brian thought. Going to die, gonne die, gonna die- his whole brain screamed it in the sudden silence.

 

Brian Robeson's plane crashes in the Canadian wilderness. He is nit killed in the crah and he desperately wants to survive, but the only thing he is left with a hatchet... 

 

The pages are discolored, the book has not been read.

 

Ik ga dood, dacht Brian. Ik ga dood, ga dood, ga dood... zijn hele brein schreeuwde het in de plotselinge stilte.

 

Het vliegtuig van Brian Robeson stort neer in de Canadese wildernis. Hij is net vermoord in de crah en hij wil wanhopig overleven, maar het enige wat hij nog heeft met een bijl...

 

 

De bladzijden zijn verkleurd, het boek is niet gelezen.

 

 

Katie is being bullied by Ivy and het marres for months. One day she is cornered by Ivy and het fellow bullies on the dump. Bu Zan, a girl who lives in a cardboard box on the dump, comes to her defence. Zan seems invincible, but slowly Katie realises that Zan has fears of a different kind.

 

The book is good, has not been read, the pages are a bit discolored.

 

 

Samenvatting

Katie wordt al maanden gepest door Ivy en haar marres. Op een dag wordt ze in het nauw gedreven door Ivy en haar mede-pestkoppen op de vuilnisbelt. Bu Zan, een meisje dat in een kartonnen doos op de vuilnisbelt woont, komt haar verdedigen. Zan lijkt onoverwinnelijk, maar langzaamaan realiseert Katie zich dat Zan andere angsten heeft.

 

Het boek is goed, niet gelezen, de bladzijden zijn iets verkleurd.

Samenvatting

Agatha Christie's first ever Miss Marple mystery, reissued with a striking new cover designed to appeal to the latest generation of Agatha Christie fans and book lovers. 'Anyone who murdered Colonel Protheroe,' declared the parson, brandishing a carving knife above a joint of roast beef, would be doing the world at large a service!' It was a careless remark for a man of the cloth. And one which was to come back and haunt the clergyman just a few hours later. From seven potential murderers, Miss Marple must seek out the suspect who has both motive and opportunity.

 

Summary

Eunice Parchman killed the Coverdale family because she could not read or write. There was no real motive and no Premeditation.....

 

The book is good, has not been read, the pages are a bit discolored.

 

 

Samenvatting

Eunice Parchman vermoordde de familie Coverdale omdat ze niet kon lezen of schrijven. Er was geen echt motief en geen voorbedachte rade.....

 

Het boek is goed, niet gelezen, de bladzijden zijn iets verkleud.

Samenvatting

Damage meets Into Thin Air in this spellbinding novel of a forbidden love turned into a dangerous obsession that drives a woman to impulsively abandon her old life and marry a charismatic stranger.

 

Conditie; Goed.

Samenvatting

A compassionate celebration of such traditional ideals as fairness, honesty, humility, service, and leadership shows them to be alive and well and explains how they can be incorporated into one's personal and professional life. 40,000 first printing.

 

Samenvatting
Een meelevende viering van traditionele idealen als eerlijkheid, eerlijkheid, nederigheid, service en leiderschap laat zien dat ze levend en gezond zijn en legt uit hoe ze kunnen worden opgenomen in iemands persoonlijke en professionele leven. 40.000 eerste druk. 

 

Het boek heeft wat stipjes op de bladzijde door het liggen. Lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

'His hand closed automatically around the fake Horcrux, but in spite of everything, in spite of the dark and twisting path he saw stretching ahead for himself, in spite of the final meeting with Voldemort he knew must come, whether in a month, in a year, or in ten, he felt his heart lift at the thought that there was still one last golden day of peace left to enjoy with Ron and Hermione.' With these words Harry Potter and the Half-Blood Prince draws to a close. And here, in this seventh and final book, Harry discovers what fate truly has in store for him as he inexorably makes his way to that final meeting with Voldemort. In this thrilling climax to the phenomenally bestselling series, J.K. Rowling will reveal all to her eagerly waiting readers.

 

'Zijn hand sloot zich automatisch rond het nep Gruzielement, maar ondanks alles, ondanks het donkere en kronkelende pad dat hij voor zich uit zag strekken, ondanks de laatste ontmoeting met Voldemort waarvan hij wist dat die moest komen, of het nu over een maand was, een jaar, of in tien, voelde hij zijn hart opkomen bij de gedachte dat er nog een laatste gouden dag van vrede over was om van te genieten met Ron en Hermelien. ' Met deze woorden loopt Harry Potter en de Halfbloed Prins ten einde. En hier, in dit zevende en laatste boek, ontdekt Harry wat het lot echt voor hem in petto heeft terwijl hij onverbiddelijk zijn weg baant naar die laatste ontmoeting met Voldemort. In deze spannende climax van de fenomenaal best verkochte serie, J.K. Rowling zal alles onthullen aan haar gretig wachtende lezers.

 

Het boek is nieuw, zit nog in de plastic verpakking.

Samenvatting

 

A moving and powerful mystery, The Forgotten Garden is the bestselling second novel from author of The House at Riverton, Kate Morton. 1913 On the eve of the First World War, a little girl is found abandoned after a gruelling ocean voyage from England to Australia. All she can remember of the journey is that a mysterious woman she calls the Authoress had promised to look after her. But the Authoress has vanished without a trace. 1975 Now an old lady, Nell travels to England to discover the truth about her parentage. Her quest leads her to Cornwall, and to a beautiful estate called Blackhurst Manor, which had been owned by the Mountrachet family. What has prompted Nell's journey after all these years? 2005 On Nell's death, her granddaughter, Cassandra, comes into a surprise inheritance. Cliff Cottage, in the grounds of Blackhurst Manor, is notorious amongst the locals for the secrets it holds - secrets about the doomed Mountrachet family. But it is at Cliff Cottage, abandoned for years, and in its forgotten garden, that Cassandra will uncover the truth about the family and why the young Nell was abandoned all those decades before.

 

Samenvatting Een ontroerend en krachtig mysterie, The Forgotten Garden is de bestverkochte tweede roman van auteur van The House at Riverton, Kate Morton. 1913 Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog wordt een klein meisje verlaten gevonden na een slopende oceaanreis van Engeland naar Australië. Het enige dat ze zich van de reis kan herinneren, is dat een mysterieuze vrouw die ze de auteures noemt, had beloofd voor haar te zorgen. Maar de auteur is spoorloos verdwenen. 1975 Nu een oude dame, reist Nell naar Engeland om de waarheid over haar ouderschap te ontdekken. Haar zoektocht leidt haar naar Cornwall, en naar een prachtig landgoed genaamd Blackhurst Manor, dat eigendom was geweest van de familie Mountrachet. Wat heeft Nell's reis na al die jaren veroorzaakt? 2005 Na de dood van Nell krijgt haar kleindochter, Cassandra, een verrassende erfenis. Cliff Cottage, op het terrein van Blackhurst Manor, is onder de lokale bevolking berucht vanwege de geheimen die het bevat - geheimen over de gedoemde familie Mountrachet. Maar het is in Cliff Cottage, jarenlang verlaten, en in zijn vergeten tuin, dat Cassandra de waarheid over het gezin zal ontdekken en waarom de jonge Nell al die decennia daarvoor in de steek was gelaten.

 

Het boek is redelijk, heeft lezerssporen, bladzijden zijn verkleurd.

Samenvatting

Bored on a hot afternoon, Alice follows a White Rabbit down a rabbit-hole without giving a thought about how she might get out. And so she tumbles into Wonderland. In a land in which nothing is as it seems and cakes and mushrooms can make her shrink to ten inches or grow to the size of a house, will Alice be able to find her way home again?

 

Alice verveelt zich op een hete middag en volgt een wit konijn door een konijnenhol zonder na te denken over hoe ze eruit zou kunnen komen. En zo tuimelt ze Wonderland binnen. Zal Alice in een land waar niets is wat het lijkt en cakes en paddenstoelen haar kunnen doen krimpen tot tien centimeter of zo groot als een huis kunnen laten groeien, zal Alice de weg naar huis weer kunnen vinden?

 

Het boekje is goed, wel zijn de bladzijden verkleurd.

Samenvatting

Ooit vroegen drie zusjes tijdens een boottocht om een verhaal. De verteller schreef het op voor Alice, de jongste zus. In november 1865 publiceerde hij het als Alice in Wonderland en in 1871 verscheen een zo mogelijk nog 'vreemderder' vervolg. Alice' avonturen zijn hoogtepunten in de -fantastische literatuur. Na talloze Nederlandstalige edities zag Nicolaas Matsiers nieuwe Alice-vertaling in 1989 het licht bij Boekerij-imprint Van Goor, met fraaie kleurenillustraties van Anthony Browne. In 1994 volgde een omnibus, verlucht door John Tenniel, dé Alice-illustrator. In dit jubileumjaar brengt Boekerij opnieuw de Matsiervertaling in een omnibus, met tekeningen van de enige die in Engeland als Tenniels gelijke geldt: Mervyn Peake.

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw.

 

Samenvatting.

Tell me a story, Grandpa, says Timothy at bedtime. And after a bit of coaxing, and som collaboration on Timothy's part, Grandpa tells him the story he wants to hear.

Vertel me een verhaaltje, opa, zegt Timothy voor het slapengaan. En na een beetje overhalen en wat samenwerking van Timotheüs, vertelt opa hem het verhaal dat hij wil horen.

 

Het boek is goed, staat een stempel aan de binnenkant. 

David Wisniewski

€ 2,50

David Wisniewski

€ 2,50

Samenvatting

The ancient Mayan belief that the future was divinely decreed and could not be changed is the basis for this original tale of a boy who must defeat the Rain God in a ball game to save his people from disaster. Mayan art and architecture were the inspiration for the spectacular cut-paper artwork. "The visual excitement of these pictures gives the book immediate and lasting appeal." -- Booklist, starred review.

 

Het oude Maya-geloof dat de toekomst door God was bepaald en niet kon worden veranderd, vormt de basis voor dit originele verhaal van een jongen die de Regengod moet verslaan in een balspel om zijn volk te redden van een ramp. Maya-kunst en architectuur vormden de inspiratie voor het spectaculaire gesneden papierkunstwerk. "De visuele opwinding van deze foto's geeft het boek een onmiddellijke en blijvende aantrekkingskracht." - Boekenlijst, recensie met ster.

 

Het boek is redelijk, Kaft is wat verkleurd en iets beschadigd.

Samenvatting

While playing in their "magic fort," an easily climbable tree, Kevin's brother Joseph breaks his arm, teaching both boys a lesson in responsibility and playing together.

 

Tijdens het spelen in hun 'magische fort', een gemakkelijk te beklimmen boom, breekt Kevins broer Joseph zijn arm en leert beide jongens een les in verantwoordelijkheid en samen spelen.

 

 

Het boek is goed. Staat een stempel in de binnenkant.

Omschrijving

This story of a puppet, lovingly fashined out of a piece of wood by old Gepeto, the carpenter, is familiar to all.

 

Dit verhaal van een pop, liefdevol uit een stuk hout vervaardigd door de oude Gepeto, de timmerman, is iedereen bekend.

 

 

Het boek is goed. Lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

Dreaming of being allowed to go out bird hunting like his older brother Mbachu, Little Oli, a boy in an African village, is amazed when his wish to be as big as the mountains and as strong as the wind comes true.

 

De kleine Oli, een jongen in een Afrikaans dorp, droomt ervan om op vogels te jagen zoals zijn oudere broer Mbachu, en is verbaasd wanneer zijn wens om zo groot als de bergen en zo sterk als de wind te zijn, uitkomt.

 

Het boek is goed- de omslag heeft wat kleine beschadigingen.

 

 

Paperboy

€ 5,00

Paperboy

€ 5,00

Samenvatting

When the Times-Star puts out an extra edition covering the fight between ex-champ Jack Dempsey and "Gentleman Gene" Tunney, Willie signs up to sell extra copies, but when Dempsey unexpectedly loses, no one in Willie's working-class neighborhood will buy the paper.

 

Wanneer de Times-Star een extra editie uitbrengt over de strijd tussen ex-kampioen Jack Dempsey en "Gentleman Gene" Tunney, schrijft Willie zich in om extra exemplaren te verkopen, maar wanneer Dempsey onverwachts verliest, zal niemand in Willie's arbeidersbuurt kopen de krant.

 

Het boek is goed. Lijkt niet te zijn gelezen.

Omschrijving

De kern van het leven van de jonge Maggie Tulliver bij Dorclote Mill aan de rivier de Floss is haar oudere broer, Tom. Maar haar loyaliteit aan hem en de rest van haar familie wordt dodelijk verscheurd als ze verliefd wordt op de zoon van de bitterste vijand van haar vader.

 

Produktinformatie:

Het boekje lijkt niet gelezen. Er staat een naam in geschreven en is wat verkleurd.

Samenvatting A Tale of Two Cities (1859), Dickens 'grootste historische roman, beschrijft het privéleven van een groep mensen die verwikkeld zijn in de ramp van de Franse Revolutie en de Terreur. Dickens baseerde zijn historische details op het geweldige werk van Carlyle - De Franse Revolutie. 'Het beste verhaal dat ik heb geschreven' was Dickens 'eigen oordeel over A Tale of Two Cities, en het is onwaarschijnlijk dat de lezer het oneens zal zijn met dit oordeel over een verhaal dat historisch feit combineert met het onovertroffen genie van de auteur voor aangrijpende verhalen over menselijk lijden. -offer en verlossing.

 

Produktinformatie:

Het boekje is niet gelezen, verkleurd door het liggen.